dkfr.net
当前位置:首页 >> 化学元素表 >>

化学元素表

氢(qīng)、氦(hài)、锂(lǐ)、铍(pí)、硼(péng)、碳(tàn)、氮(dàn)、氧(yǎng)、氟(fú)、氖(nǎi) 钠(nà)、镁(měi)、铝(lǚ)、硅(guī)、磷(lín)、硫(liú)、氯(lǜ)、氩(yà)、钾(jiǎ)、钙(gài)、钪(kàng)、钛(tài)、钒(fán)、铬(gè)、锰(měng)、铁(t...

元素周期表(注音版) qīng氢 hài氦 lǐ锂 pí铍 péng硼 tàn碳 dàn氮 yǎng氧 fú氟 nǎi氖 nà钠 měi镁lǚ铝 guī硅 lín磷 liú硫 lǜ氯 yà氩 jiǎ钾 gài钙 kàng钪 tài钛 fán钒 gè铬měng锰 tiě铁 gǔ钴 niè镍 tóng铜 xīn锌 jiā镓 zhě锗 shēn砷 xī硒 xiù溴 k...

Periodic Table of Elements http://www.ptsz.com/jyz/hxz/ShowArticle.asp?ArticleID=93

之前说的都太低级我教你两个 软碱SoftBase 简称SB 51号元素Sb锑(ti)→Ti钛 这个太常见所以咱要隐晦一点儿

以下为前20号元素,1到20号按照从左至右的顺序依次排开: H氢 ,He氦 ,Li锂,Be铍,B硼,C碳,N氮,O氧,F氟,Ne氖,Na钠,Mg镁,Al铝,Si硅,P磷,S硫,Cl氯,Ar氩,K钾,Ca钙 扩展资料: 化学元素周期表是根据原子序数从小至大排序的化学元素列表。列表大体呈长...

氢 qing1 氦 hai4 锂 li3 铍 pi2 硼 peng2 碳 tan4 氮 dan4 氧 yang3 氟 fu2 氖 nai3 钠 na4 镁 mei3 铝 lv3 硅 gui1 磷 lin2 硫 liu2 氯 lv4 氩 ya4 钾 jia3 钙 gai4 钪 kang4 钛 tai4 钒 fan2 铬 ge4 锰 meng3 铁 tie3 钴 gu3 镍 nie4 铜 tong...

一、氢(qīng)。氦(hài)。锂(lǐ)。铍(pí)。硼(péng) 二、碳(tàn)。氮(dàn)。氧(yǎng)。氟(fú)。氖(nǎi)。 三、钠(nà)。镁(měi)。铝(lǚ)。硅(guī)。磷(lín)。硫(liú)。 四、氯(lǜ)。氩(yà)。钾(jiǎ)。钙(gài)。钪(kàng)。钛(tài)。钒(fán)。 五、...

1氢 H 2氦 He 3锂 Li 4 铍 Be 5 硼 b 6 碳 C 7 氮 N 8 氧 O 9 氟 F 10 氖Ne 11 钠 Na 12镁 Mg 13铝 Al 14硅Si 15磷P 16硫S 17氯Cl 18 氩 Ar 19 钾 K 20 钙 Ca 22钛 Ti 25锰Mn 26铁Fe 28镍Ni 29铜Cu 30锌Zn 33砷As 35 溴 Br 47银Ag 50锡 Sn 53碘I...

1 氢(qīng) H 氦(hài)He 锂(lǐ)Li 铍(pí)Be 硼(péng)B 2 碳(tàn) C 氮(dàn) N 氧(yǎng)O 氟(fú)F 氖(nǎi) Ne 3 钠(nà)Na 镁(měi)Mg 铝(lǚ)Al 硅(guī) Si 磷(lín)p 4 硫(liú) S 氯(lǜ)Cl 氩(yà) Ar 钾(jiǎ)K 钙(gài)Ca

H He Li Be B (氢 氦 锂 铍 硼) C N O F Ne (碳 氮 氧 氟 氖) Na Mg Al Si P (钠 镁 铝 硅 磷) S Cl Ar K Ca (硫 氯 氩 钾 钙) Sc Ti V Cr Mn (钪 钛 钒 铬 锰) Fe Co Ni Cu Zn (铁 钴 镍 铜 锌) 扩展资料:化学元素周期表是根据原子序数从小至...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com