dkfr.net
当前位置:首页 >> 1~12月 用英语怎么说的 >>

1~12月 用英语怎么说的

January——1月

1月-January 2月-February 3月-March 4月-April 5月-May 6月-June 7月-July 8月-August 9月-September 10月-October 11月-November 12月-December

一月 January 二月 February 三月 March 四月 April 五月 May 六月 June 七月 July 八月 August 九月 September 十月 October 十一月 November 十二月 December

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December

一月 January, 二月 February, 三月 March, 四月 April, 五月 May, 六月 June, 七月 July, 八月 August, 九月 September, 十月 October, 十一月 November, 十二月 December

你好! 一月:January [ˈdʒænjuəri] 二月:February [ˈfebruəri] 三月:March [mɑ:tʃ] 四月:April [ˈeiprəl] 五月:May [mei] 六月:June [dʒu:n] 七月:July [dʒu(:)ˈlai] 八月:August...

一月January And the decision was delayed until January. 于是事情便拖了下来,直到次年一月才作出决定。 二月february During February the workmen had to contend with a sheet of water which made its way right through the outer soil....

January February March April May June July August September October November December

1~12月的英文翻译如下:一月January 英 ['dʒænjʊ(ə)rɪ] 美 ['dʒænjʊ'ɛri] 二月February英 [ˈfebrʊərɪ] 美 [ˈfebrʊerɪ;'fɛbrʊɛrɪ] 三月Ma...

英文原文: The last month of a year is December. 英式音标: [ðə] [lɑːst] [mʌnθ] [ɒv; (ə)v] [ə; eɪ] [jɪə; jɜː] [ɪz] [dɪˈsembə] . 美式音标: [ð&...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com