dkfr.net
当前位置:首页 >> 1~12月 用英语怎么说的 >>

1~12月 用英语怎么说的

January——1月

一月 January, 二月 February, 三月 March, 四月 April, 五月 May, 六月 June, 七月 July, 八月 August, 九月 September, 十月 October, 十一月 November, 十二月 December

一月 January 二月 February 三月 March 四月 April 五月 May 六月 June 七月 July 八月 August 九月 September 十月 October 十一月 November 十二月 December

一月January And the decision was delayed until January. 于是事情便拖了下来,直到次年一月才作出决定。 二月february During February the workmen had to contend with a sheet of water which made its way right through the outer soil....

英文原文: The last month of a year is December. 英式音标: [ðə] [lɑːst] [mʌnθ] [ɒv; (ə)v] [ə; eɪ] [jɪə; jɜː] [ɪz] [dɪˈsembə] . 美式音标: [ð&...

January,February,March,April ,May,June ,July,August,September ,October,November,December

1~12月的英文 分别是: January February March April May June July August September October November December

你好! 一月:January [ˈdʒænjuəri] 二月:February [ˈfebruəri] 三月:March [mɑ:tʃ] 四月:April [ˈeiprəl] 五月:May [mei] 六月:June [dʒu:n] 七月:July [dʒu(:)ˈlai] 八月:August...

这个就不用提问了嘛~ 一月January 二月february 三月March 四月April 五月May 六月June 七月July 八月August 九月September 十月October 十一月November 十二月December

January 一月 February 二月 March 三月 April 四月 May 五月 June 六月 July 七月 August 八月 September 九月 October 十月 November 十一月 December 十二月

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com