dkfr.net
当前位置:首页 >> C++程序设计题,编写程序,从任意n个数中找出最大... >>

C++程序设计题,编写程序,从任意n个数中找出最大...

#includeusing namespace std;int main(){ int n; cin >> n ; //输入需要排序的数字个数n int *p=new int [n]; for(int i=0;i> p[i]; //输入数据 } int max=p[0],min=p[0],max_index=0,min_index=0;//max最大值,min最小值,max_index最大值处的...

#include using namespace std; int f(int x){//判断素数 int i,n=1; for (i = 2; i> a[i]; if (a[i] == 0) break; if (f(a[i])) { sum+= a[i]; //素数存入另一个数组中 b[k++]=a[i]; b[k]='\0'; } i++; } cout

只是找出最大数和最小数的话,不需要数组, int max,min,x; scanf("%d",&x); min=max=x; while(scanf("%d",&x)!=EOF) { if(maxx) min=x; }

1. "%d\n" 这个输入格式串有问题,读入一个整数,并跳过一个回车号,可你输入的格式是什么?数字加空格,最后一个数才是数字加回车 2. 数字与回车的比较是搞笑的 a[i]是读入的整数,不是回车符 ,如果你输入整数 110 结果它值等于'n',可以提前结...

用链表试试。不定长的。for中比较最大最小值就ok。

#include #include int main(){ int i, j, n, max_pos = 0, min_pos = 0; int * a; printf("Please input maximum number: "); scanf("%d", &n); a = (int *)malloc(sizeof(int) * n); printf("Please input %d numbers now:\n", n); for(i = 0;...

#include int main(){ int n, v, neg=0, pos=0, zero=0; scanf("%d", &n); for(int i = 0; i < n; ++i){ scanf("%d", &v); if(v==0)zero++; else if(v>0)pos++; else neg++; } printf("%d %d %d\n", pos, neg, zero); return 0;}

(1)中for(i=0;i

#includeint main(){ int m, n; int i, j; int cur; printf("intput n : "); scanf("%d", &n); cur = 0; for(i = n; i >= 1; --i){ for(j = 1; j 9) cur = 0; } printf("\n"); } return 0;}

#include #include using namespace std;void sort(int a[], int n){for (int i = 0; i < n; ++i)for (int j = 0; j < i; ++j)if (a[i] < a[j]){int temp = a[i];a[i] = a[j];a[j] = temp;}}bool isHW(int i){char c[128] = {0};itoa(i, c, 10);...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com