dkfr.net
当前位置:首页 >> C++用string类定义字符串对象,实现两个字符串的连接 >>

C++用string类定义字符串对象,实现两个字符串的连接

#include#includeusing namespace std;int main(){ string all,left,right; cin>>left>>right; //以空格分隔 all=left+right; cout

用+把两个字符串连接起来,如: string slinked=str1+str2

#include#include#include#include using namespace std;int main(void){ string str;//Empty string int a = 0x4D;//M char b = 'b'; int c[2] = {0x41,0x42}; double d = 66.88888; //66 ASCII IS 'B' str += a; str += b; //str += c; //ERRO...

当进行string对象和字符串字面值进行连接时,+操作符的左右至少出现一个是string类型的。 string s1 = "hello"; string s2 = "world"; string s3 = s1 + ",";//ok string s4 = "hello" + ",";//error string s5 = s1 + "," + "world";ok string ...

# include # include # include using namespace std; class MyString { private: char *m_data; public: MyString(); MyString(const char* ptr); MyString(const MyString& rhs); ~MyString(); MyString& operator=(const MyString& rhs); MyS...

C++中字符串有两种 一个是string类型 连接需要用+ 比如 string a="aaa", b="bbb"; 那么 string ab=a+b 值就是"aaabbb" 另一个是以\0结束字符数组,这个是从C语言继承过来的 要连接 需要用strcat。 char a[10] = "aaa";char b[10] = "bbb";strcat...

#include using namespace std; int main() { char str_a[32] = "Hello!"; char str_b[16] = "www.baidu.com"; int i; int j; i = 0; while(str_a[i]) { i++; } j = 0; while(str_b[j]) { str_a[i] = str_b[j]; i++; j++; } str_a[i] = '\0'; cout

这要看类型,如果用的是C++里面的string类,那么只需要用上重载符号 + 就行了: 例如: string s1="12345890",s2="abcdedg";s1+=s2;//把s2连接在s1尾部cout

#include #include char*mystrcpy(char *strDest , const char *strSrc) { assert((strDest!=NULL) && (strSrc!=NULL)); char *temp = strDest; while((*strDest++ = *strSrc++)!='\0'); return temp; } int mystrlen(const char *array) { int ...

#include using namespace std; class String { private: char *str; int len; public: String() { char *s = new char[100]; cin >> s; str = s; } ~String () { if(str != NULL) free(str); } // 得打字符串的指针 char * getStr() { return s...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com