dkfr.net
当前位置:首页 >> orAClE toChAr >>

orAClE toChAr

TO_CHAR 是把日期或数字转换为字符串,不能指定字符串长度。 使用TO_CHAR函数处理日期: TO_CHAR(number, '格式') 例如:TO_CHAR(salary,’$99,999.99’) 使用TO_CHAR函数处理日期: TO_CHAR(date,’格式’); TO_CHAR(newdate,’yyyy-mm-dd’) 指定字...

比如一个字段类型是date类型,那么查询出来的结果想要2009-09-09,就要 select to_char(字段名,'yyyy-mm-dd') from... 查系统时间 select to_char(sysdate,'yyyy-mm-dd') from dual

to char 是把日期或数字转换为字符串 to date 是把字符串转换为数据库中得日期类型  转换函数  TO_CHAR 使用TO_CHAR函数处理数字 TO_CHAR(number, '格式') TO_CHAR(salary,’$99,999.99’); 使用TO_CHAR函数处理日期 TO_CHAR(date...

select * from T_A a where a.begintime=to_date('2013-1-1','yyyy-mm-dd'); 和 select * from T_A a where to_char(a.begintime,'yyyy-mm-dd')='2013-1-1'; 查询结果是一样的. 区别在于 查询的 处理步骤不一样. select * from T_A a where a.be...

换成trim(TO_CHAR(to_number('02') - to_number('01'), '00'))。

如果to_char的前面的参数的长度和后面参数的长度不一致,就会出现空格,这种情况下: 可以通过oracle的trim方法来删除前面出现的空格。 sql: select to_char('11111','999999') from dual; 执行结果:“ 11111”; select trim(to_char('11111','9...

你这个用的有问题,to_char(100.00, 'FM999,990.00') 如果你不加FM的话,插入之后会有空格在数字前面,以你写的100.00举例,这样你插入之后100之前就会有3个空格;假如你插入0.00的话,小数点前面那个0是显示不出来的,你看到的应该是 .00 。 你...

9i以上版本,有一个timestamp类型获得毫秒,如 SQL>select to_char(systimestamp,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ssxff') time1, to_char(current_timestamp) time2 from dual;

SQL> alter session set nls_date_format='yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'; Session altered. SQL> select sysdate,to_char(CURRENT_TIMESTAMP,'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS.FF3') from dual; SYSDATE TO_CHAR(CURRENT_TIMESTAMP,'DD- ------------------- ...

to_char(sysdate,'yyyymmdd') 结果是'20121025' to_char(sysdate,'yyyymm') 结果是'201210' to_char(sysdate,'yyyy') 结果是'2012' to_char(sysdate,'mm') 结果是'10' to_char(sysdate,'dd') 结果是'25' to_number ('962596','999999') 结果是 9...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com